Start

Pobierz program

Współpraca

Wsparcie

Kontakt

Wzór karty wynagrodzeń pracownika.

Jak prawidłowo stworzyć kartę wynagrodzeń pracownika.

Karta przychodów jest dokumentem odzwierciedlającym dochody pracownika.
Dokument ten powinien zawierać co najmniej :

 1. imię i nazwisko pracownika
 2. numer NIP pracownika
 3. numer PESEL pracownika;
 4. kwotę osiągniętych w danym miesiącu przychodów w gotowce i w naturze
 5. koszty uzyskania przychodu
 6. potrącone przez płatnika w danym miesiącu kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe
 7. dochód osiągnięty w danym miesiącu
 8. dochód narastająco od początku roku
 9. kwotę zaliczki na podatek dochodowy
 10. kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne
 11. kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy
 12. datę przekazania zaliczki.

Jest to minimum pozycji które muszą się znaleźć w karcie przychodów /wynagrodzeń/ pracownika. Oczywiście mogą tam znaleźć się jeszcze inne pozycje według potrzeb pracodawcy.

Podstawa: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia kart przychodów.
Dz. U. Nr 219, poz. 1839


Informacja :

Darmowy program >
Kalkulator Płac < i płatny program > Lista Płac <, umożliwiają stworzenie 5 różnych wzorów kart wynagrodzeń pracownika na różne potrzeby firmy które można wydrukować. Dobra zasadą jest utworzenie więcej niż jednej karty wynagrodzeń. Jedna może być karta podstawową według wymogów rozporządzenia, a pozostałe np..: na potrzeby księgowania, naliczeń urlopów, PIT-11, itd.. Pozwoli nam to na nie zaciemnienie czytelności karty przy zbyt dużej ilości danych umieszczonych na karcie. W kartach wszystkie pozycje są podsumowane. Ponadto można dokonać obliczeń średnich za okres do 24 miesięcy.

Utwórz i drukuj listy płac oraz karty wynagrodzeń według potrzeb firmy.

Tematy: karta wynagrodzeń pracownika, karta dochodów pracownika, karta przychodów pracownika, druk karty wynagrodzeń, wzór karty wynagrodzeń, program do płac darmowy

Fuzzland © 2009-2013