Start

Pobierz program

Współpraca

Wsparcie

Kontakt

Wynagrodzenie za okres choroby.


Pracodawca wypłaca wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek :

  • choroby trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego pracownikowi należy się 80% lub więcej, gdy u pracodawcy obowiązuje wyższe wynagrodzenie za okres choroby.
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w okresie ciąży w okresie przypadającym wskazanym w punkcie poprzednim, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
  • poddania się niezbędnym badaniom i czynnościom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów przypadającym wskazanym w punkcie poprzednim, pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.
  • Zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu przysługuje w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Zasiłek chorobowy.


ZUS
wypłaca zasiłek chorobowy za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, 
Dotyczy to tylko firm, które do ubezpieczenia zgłaszają nie więcej niż 20 osób. Pracownikom firm które do ubezpieczenia zgłaszają więcej niż 20 osób, zasiłek chorobowy wypłaca pracodawca.

Podstawa  wymiaru wynagrodzenia chorobowego /zasiłku chorobowego/.


Podstawę wymiaru wynagrodzenia za okres choroby oblicza się sumując wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających powstanie niezdolności do pracy dzieląc przez 12. Jeśli pracownik nie przepracował jeszcze tego okresu to podstawę liczymy z faktycznego okresu zatrudnienia.

Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne / aktualnie 13,71% Informacja ZUS /

Przykład 1

- pracownik co miesiąc otrzymuje stałą kwotę
wynagrodzenia brutto  = 2 000 zł
- średnia przychodu z poprzednich 12 miesięcy, które pracownik przepracował = (12 x 2 000 zł) / 12 =
2 000 zł
- kwota składek na ubezpieczenia społeczne do odliczenia
= 2 000 zł x 13,71% = 274,20 zł

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego = 2 000 zł - 274,20 zł = 1 725,80 zł

Więcej o naliczaniu:

Informacja ZUS

Ustawa o świadczeniach pieniężnych

Jak obliczyć wynagrodzenie / zasiłek / za okres L4 i potracenie wynagrodzenia za okres L4


Przykład 2

-
wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 : 2 000 zł
- liczba dni choroby z L4 : 4 dni
- ilość dni wg ZUS : 30 dni
- procent wynagrodzenia za okres choroby : 80%
- podstawa wymiaru dla L4 : 1 725,80 zł / Przykład 1 /

1. Wynagrodzenie za okres choroby /zasiłku chorobowego / :

wynagrodzenie za dzień choroby  =  podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego : Ilość dni wg ZUS
dzienna podstawa chorobowego =  wynagrodzenie za dzień choroby x  procent wynagrodzenia za okres choroby
wynagrodzenie za okres choroby  =  dzienna podstawa chorobowego  x liczba dni choroby z L4

Wynagrodzenie liczymy w następującej kolejności :

wynagrodzenie za okres choroby   
= (podstawa wymiaru / Ilość dni wg ZUS) x procent wynagrodzenia za okres choroby x liczba dni choroby z L4
= (1 725,80 zł / 30 dni) x 80% x  4 dni =  184,0853... =
184,09 zł /zaokr. do 0,01 zł/

2. Potrącenie wynagrodzenia za okres choroby z wynagrodzenia brutto pracownika :

potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby  =  Wynagrodzenie brutto przysługujące w miesiącu L4 /  ilość dni wg ZUS
potrącenie wynagrodzenia za okres choroby  =  potrącenie wynagrodzenia za dzień choroby * liczba dni choroby z L4

Potracenie liczymy w następującej kolejności :

potrącenie wynagrodzenia za okres choroby 
=  (podstawa wymiaru : ilość dni wg ZUS ) x liczba dni choroby z L4
= (2 000 zł : 30 dni) x 4 dni = 266,66(66) =
266,67 zł

3. Wynagrodzenia brutto po rozliczeniu L4 :

- wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 = 2 000 zł
- wynagrodzenie za okres 4 dni L4  = 184,09 zł
- potrącenie wynagrodzenia za okres 4 dni L4 = 266,67 zł

Kwota brutto :
= wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi w miesiącu L4 + Wynagrodzenie za okres L4 - Potrącenie wynagrodzenia za okres L4
=
2 000 zł + 184,09 zł - 266,67 zł = 1 917,42 zł


Od tak wyliczonej kwoty brutto wynagrodzenia zostaną naliczone składki na ubezpieczenia społeczne, fundusze, składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy. / poniżej skrótowe rozliczenie wynagrodzenia /

Do rozliczenia składek i podatku, musimy jeszcze ustalić
podstawy ich naliczeń.

Podstawy naliczeń i obliczenia składek i podatku dokonujemy w następującej kolejności :

1.
Podstawa do naliczenia ubezpieczenia społecznego = 1 733,33 zł
= kwota brutto - wynagrodzenia za okres L4 = 1 917,42 - 184,09 = 1 733,33 zł
Wynagrodzenie za okres L4 nie wchodzi do podstawy naliczenia.
Składki 13,71% na ub. społeczne za pracownika z podstawy 1 733,33 zł wynoszą
237,64 zł

2.
Podstawa do ubezpieczenia zdrowotnego = 1 679,78 zł
= kwota brutto - składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika = 1 917,42 - 237,64 zł =
1 679,78 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne /9% z podstawy/ =
151,18 zł
Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia /7,75% z podstawy/ =
130,18 zł

3.
Podstawa do opodatkowania = 1 569 zł
= kwota brutto - składki na ubezpieczenie społeczne za pracownika - miesięczne koszty uzyskania
= 1 917,42 - 237,64 - 111,25 = 1 568,53 =
1 569 zł / podstawę zaokrąglamy do 1 zł/
Wyliczony podatek = 1 569 x 18% - 46,33 /miesięczna ulga/ =
236.09 zł
Zaliczka na podatek do odprowadzenia do US = 236,09 - 130,18 = 105,91 =
106 zł / zaokr. do 1 zł/

4.
Kwota netto wynagrodzenia : 1 422,60 zł
= kwota brutto - składki ZUS i fundusze za pracownika - składka zdrowotna - zaliczka na podatek do odprowadzenia
= 1 917,42 - 237,64 - 151,18 - 106,00 =
1 422,60 zł

Szczegóły rozliczenia składek i podatku od wynagrodzenia  > tutaj <


Informacja :

Darmowy program >
Kalkulator Płac < i płatny program > Lista Płac <, umożliwiają stworzenie 5 różnych wzorów kart wynagrodzeń pracownika na różne potrzeby firmy które można wydrukować. Dobra zasadą jest utworzenie więcej niż jednej karty wynagrodzeń. Jedna może być karta podstawową według wymogów rozporządzenia, a pozostałe np..: na potrzeby księgowania, naliczeń urlopów, PIT-11, itd.. Pozwoli nam to na nie zaciemnienie czytelności karty przy zbyt dużej ilości danych umieszczonych na karcie. W kartach wszystkie pozycje są podsumowane. Ponadto można dokonać obliczeń średnich za okres do 24 miesięcy.

Programy Kalkulator wynagrodzeń i Lista płac rozliczają wynagrodzenie chorobowe.

Tematy: naliczanie wynagrodzenia, godziny nocne, godziny nadliczbowe, dodatki do wynagrodzeń, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za urlop, naliczenie składek ZUS, naliczenie podatku i zaliczki na podatek, koszty wynagrodzenia, wzór listy płac, wzór karty wynagrodzeń

Fuzzland © 2009-2013