Start

Pobierz program

Wsparcie

Kontakt

Współpraca

Wzór listy płac.

Jak prawidłowo stworzyć listę płac /wynagrodzeń/ pracowników.

Nie ma żadnych ustawowych wytycznych dotyczących co ma zawierać lista wynagrodzeń pracownika. Przy ustaleniu co ma się na niej znaleźć możemy się kierować między innymi na poniższych przepisach:

Kodeks pracy
Art. 29 p. § 1 p. 3 - ... umowa o pracę ma wskazywać składniki wynagrodzenia.
Art. 77... - Zakład pracy zatrudniający co najmniej 20 osób powinien mieć regulamin wynagrodzenia lub mieć określony układ zbiorowy pracy...
Art. 85 § 2 - wynagrodzenie płaci się raz w miesiącu .. jednak nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.
Art. 87 § 1 - po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek możemy dokonać potrąceń ..... 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r w sprawie prowadzenia kart przychodów
Dokument ten określa jakie minimum dane powinny się znaleźć w karcie przychodów.

Poza tym przy tworzeniu wzoru listy płac dla pracowników firmy powinniśmy uwzględnić jakie informacje chciałyby uzyskać pracownik dotyczące jego wynagrodzenia i jakie informacje są potrzebne do zaksięgowania wynagrodzeń firmy.

Przykładowa lista płac powinna zawierać i być oznaczona przez : nazwę pracodawcy, nazwę listy płac, miesiąc którego dotyczy, podpis osoby sporządzającej, podpis osoby zatwierdzającej, podsumowanie stron listy, podsumowanie całej listy.

 • nazwisko i imię pracownika
 • kwota wynagrodzenia z umowy o pracę np..; zasadnicze, premia, dodatki ...
 • kwoty pozostałych składników wynagrodzenia : godziny nadliczbowe itd., chorobowe, urlop ....
 • kwota brutto wynagrodzenia : łączna kwota wszystkich składników wynagrodzenia
 • kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
 • kwoty składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracownika: emerytalne, rentowe, chorobowe
 • kwota podstawy na ubezpieczenie zdrowotne : kwota brutto - suma składek na ubezpieczenie społeczne
 • kwoty składek zdrowotnych : do odprowadzenia i do odliczenia
 • miesięczne koszty uzyskania przychodu
 • kwota podstawy naliczenia podatku dochodowego : przychód do opodatkowania - miesięczne koszty uzyskania przychodu
 • skala podatkowa, miesięczna ulga podatkowa
 • kwota wyliczonego podatku dochodowego
 • miesięczna zaliczka na podatek dochodowy : kwota wyliczonego podatku dochodowego - składka zdrowotna do odliczenia
 • kwota netto wynagrodzenia : kwota brutto - składki ZUS - składka zdrowotna - zaliczka na podatek dochodowy
 • kwoty potrąceń z wynagrodzenia netto : kasa, alimenty, ubezpieczenia indywidualne ....
 • KWOTA DO WYPŁATY : kwota netto wynagrodzenia - suma potrąceń z wynagrodzenia netto
 • PODPIS PRACOWNIKA : potwierdzenie odbioru wynagrodzenia, data

Powyższy przykład listy wynagrodzeń powinien zaspokoić potrzeby informacyjne pracownika dotyczące jego wynagrodzenia i potrzeby księgowania.

Ponadto możemy stworzyć jeszcze jedną dodatkowa listę płac na której będą uwzględnione tylko koszty pracodawcy jak : składki ZUS za pracownika, składki na fundusze i łączne koszty pracy związane z wynagrodzeniem wypłacanym pracownikom lub umieścić te składniki na powyższej liście. Przy rozbudowanych listach, dobra praktyką jest dzielenie list płac na części. Np.: lista podstawowa, lista godzin nadliczbowych, lista prowizji itd. Pozwoli to na utrzymanie przejrzystości list i ich czytelności.

Przykład - tworzymy listy dzieląc je na :

 • listy wynagrodzeń dla pracowników z szczegółowym rozliczeniem wynagrodzeń w podziałach na grupy pracowników. Listy takie mogą się różnić szczegółami składników wynagrodzeń. Składniki które występują w jednej grupie pracowników nie zawsze występują w innej grupie pracowników. Listy będą wtedy czytelniejsze.
 • możemy utworzyć listy płac które będą funkcjonować okresowo i będą uwzględniać tylko składniki wynagrodzeń funkcjonujące w danym okresie działalności firmy: nadgodziny, prowizje, akord itp.
 • sumaryczna lista dla wszystkich grup pracowników rozliczająca koszty pracodawcy z pominięciem szczegółów dotyczących pracownika.
 • sumaryczna lista za wszystkich pracowników na potrzeby księgowe ujmująca podział na sposób księgowania wynagrodzenia.

Informacja:

Darmowy program >
Kalkulator Płac < i płatny > Lista Płac < umożliwiają utworzenie 12 wzorów list wynagrodzeń i 5 wzorów kart przychodów pracowników. Każdy z wzorów listy i karty wynagrodzeń może mieć swoją nazwę nadana przez użytkownika programu.

Utwórz i drukuj listy płac oraz karty wynagrodzeń według potrzeb firmy.

Tematy: Jak obliczyć listę płac. Jak liczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, za godziny nocne i za urlop. Jak liczyć wynagrodzenie chorobowe, dodatki do wynagrodzeń i potrącenie wynagrodzenia. Jak wyliczyć podatek dochodowy od wynagrodzenia. Jak naliczyć składki ZUS. Jak obliczyć składkę zdrowotną. Wzory list płac. Druk listy płac.

Fuzzland © 2009-2012