Start

Pobierz program

Współpraca

Wsparcie

Kontakt

Godziny nadliczbowe.

Praca wykonywana przez pracownika ponad normalny czas pracy, jest pracą w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 kodeksu pracy). Za przepracowane godziny nadliczbowe pracodawca rozlicza się z pracownikiem w jeden z następujących sposobów :

- udziela mu czas wolny w wymiarze przepracowanych godzin nadliczbowych (art. 1512  kodeksu pracy).
- lub oprócz normalnego wynagrodzenia za nadgodziny wypłaca pracownikowi dodatek do wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny (art. 1511  kodeksu pracy).

Wynagrodzenie za nadgodziny = wynagrodzenie normalne + dodatek

Dodatek do wynagrodzenia wynosi:
- 100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w : nocy, w niedziela i święta, nie będące dla pracownika dniami pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi za pracę w niedzielę lub święto.
- 50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych w każdym innym dniu niż w punkcie poprzednim.

Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ?

Obliczając normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, należy uwzględnić wszystkie składniki płacowe wypłacane pracownikowi stale i systematycznie.

Ile nadgodzin ?

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie:

1.Prowadzenia akcji ratowniczej.
2.Ochrony mienia
Usunięcia awarii.
3.Szczególnych potrzeb pracodawcy.

Liczba godzin nadliczbowych w roku dla pracownika nie może przekroczyć 150 godzin.

Art. 151 Kodeksu Pracy.

Przykład 1.

Liczba godzin roboczych w miesiącu : 168
Liczba przepracowanych godzin nadliczbowych : 5
- 3 godzin z dodatkiem 50%
- 2 godziny z dodatkiem 100%.

Pracownik co miesiąc systematycznie otrzymuje :
  - wynagrodzenie zasadnicza -
2 000 zł.
  - dodatek stażowy 15 % wynagrodzenia zasadniczego -
300 zł.
  - premię stałą 10 % wynagrodzenia zasadniczego -
200 zł.

Wynagrodzenie normalne za jedną godzinę nadliczbową :

 • Podstawa naliczenia wynagrodzenia normalnego : 2 000 zł + 300 zł + 200 zł = 2 500 zł
 • Wynagrodzenie normalne za jedną godzinę nadliczbową : 2 500/168 = 14 zł 88 gr.
Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych :
 • Podstawa naliczenia dodatku za godziny nadliczbowe : 2 000 zł *
 • Wynagrodzenie za 1 godzinę do dodatku za nadgodziny : 2000 zł/168 = 11 zł 90 gr.
 • Dodatek 50% za 1 godzinę : 11 zł 90 gr. x 50% =  5 zł 95 gr.
 • Dodatek 100% za 1 godzinę : 11 zł 90 gr. x 100% =  11 zł 90 gr.
Łączne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych :
- wynagrodzenie za 50 = ( 14,88 + 5,95 ) x 3 godziny = 62,49 zł
- wynagrodzenie za
100 = ( 14,88 + 11,90 zł ) x 2 godziny = 53,56 zł
- razem wynagrodzenie za nadgodziny = 62 zł 49 gr. + 53 zł 56 gr. = 
116 zł 05 gr.


Przykład 2

Pracownik otrzymuje co miesiąc zmienne wynagrodzenie prowizyjne wraz z premią. W miesiącu w którym przepracował godziny nadliczbowe otrzymał:

 • Prowizję : 3 000 zł
 • Premię 10% od prowizji : 300 zł
Razem otrzymał : 3 300 zł
Normalne godziny pracy w tym miesiącu to :
168
Liczba godzin nadliczbowych :
5 z 50% dodatkiem

Wynagrodzenie normalne za godziny nadliczbowe  = 3 300 zł / 168 godzin = 19 zł 64 gr.

Dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

W kolejnych trzech miesiącach poprzedzających miesiąc w którym pracownik przepracował godziny nadliczbowe pracownikowi wypłacono :

 • I miesiąc: prowizja + premia = 3 000 zł / ilość godzin normalnych w miesiącu 168 /
 • II miesiąc : prowizja + premia = 4 000 zł / ilość godzin normalnych w miesiącu 172 /
 • III miesiąc : prowizja + premia = 3 500 zł / ilość godzin normalnych w miesiącu 168 /
Razem wynagrodzenie = 3 000 + 4 000 + 3 500 = 10 500 zł.
Razem godziny : 168 + 172 + 168 =
508
Podstawa do naliczenie dodatku za przepracowane nadgodziny to :
10 500 zł x 60% = 
6 300 zł *
Wynagrodzenie normalne za 1 godzinę w miesiącach poprzednich:
6 300 zł / 508 godz. =
12 zł 40 gr.
Dodatek 50 % do 1 godziny : 12 zł 40 gr. x 50 % =  6 zł 20 gr.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w miesiącu wynosi :
(19 zł 64 gr. + 6 zł 20 gr.) x 5 godzin = 129 zł 20 gr.


* wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczenia dodatku, obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagrodzenia - 60% wynagrodzenia. (art. 1511 § 3 kodeksu pracy). 

Przy ustalaniu wynagrodzenia określonego procentowo w celu obliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,  stosuje się zasady obowiązujące ustalaniu wynagrodzenia za urlop. / Dz. Ustaw Nr 62 poz. 289 z 1996 roku, § 4.1 /

W przypadku pracowników wykonujących stale prace poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem, może być zastąpione ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych. / art.. 1511 § 4 /.

Paragrafy KP.

Art. 149 § 1.
Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi, na jego żądanie.

Art. 1512
W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy.
W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Art. 1513
Pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Art. 1515
Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.
/np. dyżur/
Czas dyżuru nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli pracownik nie wykonywał w tym czasie pracy.
Za czas dyżuru z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie.

Programy Kalkulator wynagrodzeń i Lista płac rozliczają pracę w godzinach nadliczbowych.

Informacja :

Darmowy program >
Kalkulator Płac < i płatny program > Lista Płac <, umożliwiają stworzenie 5 różnych wzorów kart wynagrodzeń pracownika na różne potrzeby firmy które można wydrukować. Dobra zasadą jest utworzenie więcej niż jednej karty wynagrodzeń. Jedna może być karta podstawową według wymogów rozporządzenia, a pozostałe np..: na potrzeby księgowania, naliczeń urlopów, PIT-11, itd.. Pozwoli nam to na nie zaciemnienie czytelności karty przy zbyt dużej ilości danych umieszczonych na karcie. W kartach wszystkie pozycje są podsumowane. Ponadto można dokonać obliczeń średnich za okres do 24 miesięcy.

Tematy: naliczanie wynagrodzenia, godziny nocne, godziny nadliczbowe, dodatki do wynagrodzeń, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za urlop, naliczenie składek ZUS, naliczenie podatku i zaliczki na podatek, koszty wynagrodzenia, wzór listy płac, wzór karty wynagrodzeń

Fuzzland © 2009-2013