Start

Pobierz program

Współpraca

Wsparcie

Kontakt

Praca w porze nocnej.

Za pracę w porze nocnej, pracownik otrzymuje dodatek do każdej godziny przepracowanej w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej  liczonej od stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku.

Jak obliczyć wynagrodzenie za godziny nocne ?


Przykład 1.

Liczba godzin roboczych w miesiącu : 168
Liczba godzin przepracowanych w nocy : 10

Minimalne wynagrodzenie za pracę : 1 500 zł  / w 2012 roku /

  • Stawka za godzinę z minimalnego wynagrodzenia = 1 500 zł / 168 godz. =  8 zł 93 gr.
  • Dodatek do jednej godz. przepracowanej w porze nocnej = 8 zł 93 gr. x 20% = 1 zł 79 gr.
  • Dodatek za pracę w nocy = 10 godz. x 1 zł 79 gr. = 17 zł 90 gr.

Pracownikowi przysługuje dodatek
17 zł 90 gr. za pracę w godzinach nocnych.

Uwaga!

Jeśli praca w porze nocnej jest też pracą w godzinach nadliczbowych to pracownikowi prócz normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę w porze nocnej przysługuje też dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

Ile godzin nocnych ?

Czas pracy pracującego w nocy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje pracę szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym.

Art. 1517 Kodeksu Pracy.

Paragrafy KP.

Art. 1517.
Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00.
Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.
Art. 1518
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.
W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, może być zastąpiony ryczałtem.

Uwaga!

Pełne brzmienie powyższych przepisów w Kodeksie Pracy.


Informacja :

Darmowy program >
Kalkulator Płac < i płatny program > Lista Płac <, umożliwiają stworzenie 5 różnych wzorów kart wynagrodzeń pracownika na różne potrzeby firmy które można wydrukować. Dobra zasadą jest utworzenie więcej niż jednej karty wynagrodzeń. Jedna może być karta podstawową według wymogów rozporządzenia, a pozostałe np..: na potrzeby księgowania, naliczeń urlopów, PIT-11, itd.. Pozwoli nam to na nie zaciemnienie czytelności karty przy zbyt dużej ilości danych umieszczonych na karcie. W kartach wszystkie pozycje są podsumowane. Ponadto można dokonać obliczeń średnich za okres do 24 miesięcy.

Programy Kalkulator wynagrodzeń i Lista płac rozliczają pracę w godzinach nocnych.

Tematy: naliczanie wynagrodzenia, godziny nocne, godziny nadliczbowe, dodatki do wynagrodzeń, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za urlop, naliczenie składek ZUS, naliczenie podatku i zaliczki na podatek, koszty wynagrodzenia, wzór listy płac, wzór karty wynagrodzeń

Fuzzland © 2009-2013