Start

Pobierz program

Współpraca

Wsparcie

Kontakt

Wynagrodzenie urlopowe.

Wynagrodzenie za okres urlopu powinno odpowiadać wynagrodzeniu jakie które pracownik otrzymał by gdyby w tym czasie pracował.

Wykluczenia wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy
z wyłączeniem :

 • jednorazowych lub nieregularnych składników wynagrodzenia,
 • wynagrodzenie za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych
 • Wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
 • nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
 • odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
 • wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy.

Elementy wynagrodzenia urlopowego.

Elementy stałe wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wynagrodzeniu urlopowym w wysokości należnej pracownikowi w miesiącu wykorzystania urlopu.
Składniki te wchodzą do podstawy naliczenia wynagrodzenia urlopowego jako
element stały.

Elementy zmienne wynagrodzenia.

Składniki wynagrodzenia przysługujące pracownikowi za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc z wyjątkiem
elementów stałych wynagrodzenia  i wykluczeń wynagrodzenia, uwzględnia się przy ustaleniu wynagrodzenia urlopowego w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu.

Jeśli w okresie ostatnich 3 miesięcy występują duże różnice w wysokości wypłaconych
składników zmiennych wynagrodzenia, możemy przyjąć dłuższy okres niż 3 miesiące, nie większy jednak niż 12 miesięcy.
Składniki te wchodzą do podstawy naliczenia wynagrodzenia urlopowego jako
element zmienny.

Uwaga : Od 2004 roku jednostką rozliczenia urlopu jest jedna godzina.

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy ?

Przykład 1

W miesiącu maju pracownik bierze urlop wypoczynkowy w wymiarze:
80 godzin /10 dni/
Ilość godzin roboczych w miesiącu maju:
168 godzin

Pracownik otrzymuje co miesiąc tylko wynagrodzenie zasadnicze w wysokości:
2 000 zł.

Stawka stała za godzinę urlopu wynosi: 2 000 zł / 168 godzin = 11 zł 90 gr.
Wynagrodzenie za urlop wynosi: 80 godzin x 11 zł 90 gr. = 952 zł

W związku z urlopem pracownik nie wykonywał pracy na rzecz pracodawcy i nie należy mu się za ten okres wynagrodzenie.

Potrącenie wynagrodzenia : 80 godzin x 11 zł 90 gr. = 952 zł

Pracownik w maju otrzyma wynagrodzenie w wysokości  2 000 zł - 952 zł  + 952 zł =
2 000 zł

Otrzymane wynagrodzenie jest więc takie samo jak wynagrodzenie które by otrzymał pracownik gdyby w tym czasie pracował.

Przykład 2

W miesiącu maju pracownik bierze urlop wypoczynkowy w wymiarze:
80 godzin /10 dni/
Ilość godzin roboczych w miesiącu maju:
168 godzin

Pracownik otrzymał w maju:

 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości: 2 000 zł. / stały składnik wynagrodzenia /
 • prowizję w wysokości: 240 zł / zmienny składnik wynagrodzenia /

Stawka stała za godzinę urlopu: 2 000 zł / 168 godzin = 11 zł 90 gr.

W poprzednich 3 miesiącach pracownik otrzymał prowizję w wysokości:
 • w kwietniu: 470 zł, godziny robocze w kwietniu - 160
 • w marcu: 500 zł, godziny robocze w marcu - 168
 • w lutym: 440 zł, godziny robocze w lutym - 152

Stawka zmienna /średnia/ za godzinę urlopu wynosi : 1 410 zł / 480 godzin = 2 zł 94 gr.
( suma prowizji / suma godzin z poprzednich trzech miesięcy )

Tak więc:

Stawka za godzinę urlopu: 11 zł 90 gr. + 2 zł 94 gr. = 14 zł 84 gr.
Potrącenie wynagrodzenia zasadniczego = 80 godz. x 11 zł 90 gr. = 952 zł
Wynagrodzenie urlopowe:
80 godzin x 14 zł 84 gr. = 1 187 zł 20 gr.

Pracownik w maju otrzyma wynagrodzenie :

wynagrodzenie zasadnicze : 2 000 zł  -  952 zł = 1 048 zł
wynagrodzenie urlopowe : 1 187 zł 20 gr.
prowizję : 240 zł

Razem brutto : 2 475 zł 20 gr.

Przykład 3

Pracownik w kwietniu wykorzystał 10 dni urlopu wypoczynkowego. Jest on rozliczany z stawki godzinowej. Za 1 godzinę otrzymuje
10 zł.

W trzech poprzednich miesiącach otrzymał:

 • w marcu : 168 godz. x 10 zł = 1 680 zł.
 • w lutym : 146 godz. x 10 zł = 1 460 zł.
 • w styczniu 160 godz. x 10 zł = 1 600 zł

Średnia stawka godzinę urlopu wynosi więc :  4 740 zł /  474 godz. =
10 zł
Wynagrodzenie urlopowe wyniesie więc: 10 dni x 8 godz. X 10 zł =
800 zł.

Czyli pracownikowi zatrudnionemu na stawkę godzinową, urlop rozlicza się taką samą stawką.

Kodeks Pracy.

Art. 152. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego nieprzerwanego, płatnego urlopu. Pracownik nie może się zrzec prawa do urlopu.

Art. 1542 Urlopu udziela się w dni które są dniami pracy w wymiarze godzinowym. Jeden dzień urlopu to osiem godzin pracy.
Art. 161  Urlop należy się w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Art. 162  Urlop na wniosek pracownika można podzielić na części. Jedna z części powinna trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Art. 168  Urlop nie wykorzystany, pracownik musi wykorzystać do końca pierwszego kwartały w następnym roku kalendarzowym.
Art. 172  Za urlop pracownikowi przysługuje wynagrodzenie jakie by otrzymał gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenie wypłaca się na podstawie średniej z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających urlop.

W przypadku dużych wahań w wysokości wynagrodzenia to do wyliczenia średniej bierze się okres do 12 miesięcy.
Art. 173  Zasady udzielania urlopu, ustalanie zasad wynagrodzenia za urlop, określa Minister Pracy i Polityki socjalnej na drodze rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

§ 6 Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy.
§ 13 Na wniosek pracownika wynagrodzenie urlopowe może być wypłacone przed urlopem.


Uwaga!

Pełne brzmienie powyższych przepisów w Kodeksie Pracy i w rozporządzeniu Ministra Pracy.


Informacja :

Darmowy program >
Kalkulator Płac < i płatny program > Lista Płac <, umożliwiają stworzenie 5 różnych wzorów kart wynagrodzeń pracownika na różne potrzeby firmy które można wydrukować. Dobra zasadą jest utworzenie więcej niż jednej karty wynagrodzeń. Jedna może być karta podstawową według wymogów rozporządzenia, a pozostałe np..: na potrzeby księgowania, naliczeń urlopów, PIT-11, itd.. Pozwoli nam to na nie zaciemnienie czytelności karty przy zbyt dużej ilości danych umieszczonych na karcie. W kartach wszystkie pozycje są podsumowane. Ponadto można dokonać obliczeń średnich za okres do 24 miesięcy.

Programy Kalkulator wynagrodzeń i Lista płac rozliczają wynagrodzenie urlopowe.

Tematy: naliczanie wynagrodzenia, godziny nocne, godziny nadliczbowe, dodatki do wynagrodzeń, wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie za urlop, naliczenie składek ZUS, naliczenie podatku i zaliczki na podatek, koszty wynagrodzenia, wzór listy płac, wzór karty wynagrodzeń

Fuzzland © 2009-2013