Start

Pobierz program

Współpraca

Wsparcie

Kontakt

Wynagrodzenie pracownika - podstawowe pojęcia.

Wynagrodzenie brutto. Jest to suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę, przed potrąceniem składek ZUS, składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy. Na wynagrodzenie brutto składają się między innymi :
- wynagrodzenie zasadnicze - wynagrodzenie z umowy o pracę lub z umowy cywilno-prawnej
- wynagrodzenie za akord, prowizja ...
- dodatki do wynagrodzenia np.: dodatek stażowy, funkcyjny, premie, nagrody ...
- wynagrodzenie urlopowe, za okres choroby, za nadgodziny, za godziny nocne ....
- różne zasiłki

Wynagrodzenie netto
.
Jest to
wynagrodzenie brutto po potrąceniach. Z wynagrodzenia brutto potrącamy :
- składki ZUS płacone przez pracownika /
ubezpieczonego/ : emerytalna, rentowa i chorobowa
- składkę na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczkę na podatek dochodowy

Wynagrodzenie do wypłaty
.
Po wyliczeniu
wynagrodzenia netto możemy jeszcze dokonać różnych potrąceń z wynagrodzenia netto jak : ubezpieczenie, alimenty, zaliczki itp. Są to potrącenia które nie wpływają na kwotę brutto wynagrodzenia i nie mają wpływu na wyliczone składki i podatki. Po tych potrąceniach otrzymamy kwotę do wypłaty jaką wypłacimy pracownikowi „do ręki" za jego pracę.

Łączne koszty pracy
.
Wynagrodzenie brutto naliczone pracownikowi, podlega dodatkowym obciążeniom ponoszonym przez pracodawcę /płatnik składek/. Są to :
- składki ZUS płacone przez pracodawcę za pracownika : emerytalna, rentowa, wypadkowa
- składka na Fundusz Pracy -
FP
- składka na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych -
GFŚP

Kwota brutto + suma składek na ubezpieczenie społeczne płaconą przez pracodawcę stanowią całkowity koszt wynagrodzenia pracownika ponoszonym przez pracodawcę.

Jak obliczyć składki ZUS, składkę zdrowotną i podatek ?

Przed wyliczeniem składek i podatku musimy ustalić :

1. Podstawę naliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i fundusze
- suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi od których nalicza się składki na ubezpieczenia społeczne i fundusze / FP i FGŚP/

2. Podstawę naliczenia składki zdrowotnej - suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi od których nalicza się składkę zdrowotną pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracownika / ubezpieczonego /

3. Podstawę naliczenia podatku dochodowego - suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłacanych pracownikowi od których nalicza się podatek dochodowy pomniejszona o sumę składek na ubezpieczenie społeczne opłacane przez pracownika i kwotę miesięcznych kosztów uzyskania. Podstawę naliczenia podatku dochodowego zaokrąglamy do pełnych złotych.

4. Wymiar składek na : ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracownika i pracodawcę podatku dochodowego i składki zdrowotnej.

5. Wymiar podatku dochodowego wg. skali podatkowej

W związku z tym musimy ustalić które składniki wynagrodzenia brutto wchodzą do poszczególnych podstaw naliczenia i je zsumować. W programach
Kalkulator Płac i Lista Płac, możemy ustawić które składniki wynagrodzenia wchodzą do poszczególnych podstaw naliczania. Oba programy mają wstępnie ustawione parametry naliczeń według obowiązujących przepisów.

Aktualne wymiary składek ZUS i PIT  > zobacz tutaj. <

Przykład - rozliczenie wynagrodzenia pracownika.

Kolejność obliczeń, zaokrąglenia.

Pracownik dostaje tylko
wynagrodzenie zasadnicze w stałej kwocie = 2 000 zł
Pracownik opłaca ubezpieczenie PZU =
20 zł

Od wynagrodzenia zasadniczego płacimy wszystkie składki ZUS, składkę zdrowotną i zaliczkę na podatek dochodowy. Wynagrodzenie to wchodzi do wszystkich podstaw naliczenia: składek ZUS, składki zdrowotnej i podatku. Ubezpieczenia PZU jest potraceniem z kwoty netto wypłacanej pracownikowi.

W tym przypadku :
wynagrodzeniem brutto = wynagrodzenie zasadnicze = 2 000 zł


A. Pierwszą czynnością będzie ustalenie podstawy naliczenia składek ZUS i wyliczenie kwot składek ZUS płaconych przez pracownika.
Podstawa naliczenia składek ZUS = wynagrodzeniem brutto = 2 000 zł
Kwota składki na ub. emerytalne = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. emerytalne
=
2 000 zł x 9,76%  = 195,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki na ub. rentowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. rentowe
=
2 000 zł x 1,5% = 30,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki  na ub. chorobowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. Chorobowe
=
2 000 zł x 2,45%  = 49,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Suma składek płacona przez pracownika = 195,20 + 30,00 + 49,00 = 274,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/


B. W drugiej kolejności ustalamy podstawę naliczenia składki zdrowotnej, podstawę naliczenia podatku dochodowego i liczymy poszczególne obciążenia wynagrodzenia pracownika.
Podstawa naliczenia ubezpieczenia zdrowotnego = kwota brutto - suma składek ZUS płaconych przez pracownika
= 2 000 zł - 274,20 zł = 1 725,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki zdrowotnej odprowadzonej do ZUS = podstawa składki zdrowotnej x wymiar składki zdrowotnej 
=  1 725,80 zł x
9% = 155,32 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki zdrowotnej do odliczenia od podatku
= podstawa składki zdrowotnej x wymiar składki zdrowotnej do odliczenia
= 1 725,80 zł  x
7,75% = 133,75 zł /zaokr. do 0,01 zł/


C. Następnie
ustalamy podstawę naliczenia podatku dochodowego, liczymy podatek i zaliczkę na podatek dochodowy.
Podstawa naliczenia podatku 
= kwota brutto - suma składek ZUS płaconych przez pracownika- miesięczne koszty uzyskania przychodu
= 2 000 zł - 274,20 zł  -
111,25 zł /normalne/ = 1 614,55 zł = 1615 zł  /zaokr. do 1 zł/
Wyliczony podatek dochodowy =  (podstawa opodatkowania x skala podatkowa) - miesięczna ulga podatkowa
= (1 615 zł x
18%) - 46,33 zł = 244,37 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Zaliczka na podatek dochodowy = wyliczony podatek dochodowy - kwota składki zdrowotnej do odliczenia
= 244,37 zł -133,75 zł = 110,62 zł =
111 zł /zaokr. do 1 zł/


D. Teraz liczymy kwotę netto wynagrodzenia
Kwota netto
= kwota brutto - suma składek ZUS płaconych przez pracownika - kwota składki zdrowotnej - zaliczka na podatek dochodowy.
= 2 000 zł - 274,20 zł - 155,32 zł - 111 zł
= 1 459,48 zł /zaokr. do 0,01 zł/


E. Kwota wynagrodzenia do wypłaty. Ostatnią czynnością naliczenia wynagrodzenia będzie pomniejszenie wynagrodzenia netto o potrącenia z wynagrodzenia pracownika. Pracownik co miesiąc wpłaca składkę na ubezpieczenie PZU = 20 zł. 
Kwota wynagrodzenia do wypłaty = kwota netto - składka na ubezpieczenie PZU
= 1 459,48 zł - 20 zł =
1 439,48 zł /zaokr. do 0,01 zł/


F. Łączne koszty wynagrodzenia dla pracodawcy. Pracodawca ponosi jeszcze dodatkowe koszty naliczane od wynagrodzenia pracownika. Są to składki ZUS i składki na fundusze.
Podstawa naliczenia składek ZUS i funduszy = wynagrodzenie brutto = 2 000 zł

Składki ZUS od wynagrodzenia płacone przez pracodawcę.
Kwota składki na ub. emerytalne = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. emerytalne
= 2 000 zł x  9,76% = 195,20 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki na ub. rentowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. rentowe
= 2 000 zł x 6,5% = 130,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki  na ub. wypadkowe = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na ub. wypadkowe
= 2 000 zł x 1,93% = 38,60 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Suma składek ZUS płacona przez pracodawcę = 195,20 + 130,00 + 38,60 = 363,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/

Składki na fundusze. Oprócz składek ZUS za pracownika, pracodawca nalicza /nie zawsze/ składki na fundusze :
FP - Fundusz Pracy i FGŚP - Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Kwota składki na FP = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na FP
=
2 000 zł x 2,45% = 49,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/
Kwota składki na FGŚP = podstawa naliczenia składek ZUS x wymiar składki na FGŚP
=
2 000 zł x 0,1% = 2,00 zł /zaokr. do 0,01 zł/

Łączne koszty wynagrodzenia dla pracodawcy
= kwota brutto + suma składek ZUS płacona przez pracodawcę  + kwota składki na FP + kwota składki na FGŚP
= 2 000 zł +
368,80 zł + 49,00 zł + 2,00 zł = 2 414,80 zł /zaokr. do 0,01 zł/

Obniżenie składki zdrowotnej.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 83.

1. W przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.18)), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.
2. W przypadku nie obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Programy Kalkulator wynagrodzeń i Lista płac rozliczą wynagrodzenie pracowników.

Fuzzland © 2009-2012