Start

Pobierz program

Współpraca

Wsparcie

Kontakt

Wymiar składki ZUS w 2009 - 2016 roku.

Data aktualizacji 18.01.2016 r.


- ubezpieczenie emerytalne - 19,52 % podstawy wymiaru / pracodawca i pracownik po 9,76 % /
- ubezpieczenie rentowe
do lutego 2012 - 6,00 %  podstawy wymiaru / 4,5% pracodawca, 1,5% pracownik /
- ubezpieczenie rentowe od lutego 2012 - 8,00 %  podstawy wymiaru / 6,5% pracodawca, 1,5% pracownik /
- ubezpieczenie chorobowe - 2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracownik /
- ubezpieczenie wypadkowe -  0,40 do 3,60 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca /

- składka na Fundusz Pracy - 
2,45 % podstawy wymiaru / tylko pracodawca /
- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -  0,10 % podstawy wymiaru
/
tylko pracodawca /

- składka na ubezpieczenie zdrowotne do ZUS - 
9,00 % podstawy wymiaru 
- składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia w PIT - 7,75 %

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 roku - 1 850 zł
Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w 2015 r. - 118 770 zł.

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Art. 83.

1. W przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne obliczona przez płatnika, o którym mowa w art. 85 ust. 1-13, zgodnie z przepisami art. 79 i 81 jest wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych obliczonej przez tego płatnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.18)), składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości tej zaliczki.
2. W przypadku nie obliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Skala podatku dochodowego w 2009 - 2016 roku.

Podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodu w 2009 - 2015 roku.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki.

Podstawa prawna: art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Umowa zlecenie i umowa o dzieło.

Zaliczka na podatek dochodowy : 18% podstawy naliczenia
Podstawa prawna: art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodu : 20% podstawy naliczenia
Prawa autorskie, opłaty licencyjne :
50 %
Podstawa prawna: art. 22 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Kiedy płacimy składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne :

  • z własnym pracodawcą lub pracownikiem opłacamy składki.
  • jeśli pomiędzy stronami umowy nie zachodzi stosunek pracy, składek możemy nie opłacać.

Od uczniów i studentów do 26 roku życia nie odprowadzamy składek na ubezpieczenie społeczne.

Fuzzland © 2009-2016